ימלועהו ילארשיה קושל הקיפרגהו היגולונכטה בטימב טנרטניא ירתא הנוב םירתא
לעב יטתסא רתא תיינבל רבעמש הניבמה הנושארה תילארשיה הרבחה הנה םירתא
תנמ לע רתאה תיינב יבלשמ רבכ תונעדימ יתוריש םישרדנ ,תולק טווינ תויורשפא
העונת חיטבהל
יזכרמ םוקימ חיטבמ הסונמ ןעדימ ידי לע רתאה תיינב יוויל .רתאב םירקבמו
.דעיה להק תגשהו (ילאר םוקמב) שופיח יעונמב רתאה תאיצמ ,טנרטניאב@tarim web consulting ©
Emek Refaim 43a/18 Jerusalem 93141 
tel: 972-2-5617612  fax: 972-2-5617169  email: info@atarim.com